fbpx
Skip to content


COOKIE POLICY / ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИReturn to Homepage

EN

Cookie policy


What are cookies?

Cookies are short text files or small packets of information that are stored through the Internet browser on your end device (computer, tablet, laptop or mobile phone) when you visit various sites and pages on the Internet. The main purpose of cookies is to make the user recognizable when they return to the Website. Some cookies also have a more specific application, such as storing user behavior on the site and making it easier for the user to use the Website. More information on how cookies work can be found on the Internet.

How cookies are used on this Website?

We use cookies on this Website primarily to facilitate the usability of the site, improve its performance and store information about user behavior. No personal data is stored in this process, i.e. we cannot identify you as a person through the cookies on the site, therefore the Law on Personal Data Protection does not apply to the collection of this information. The information collected by cookies is usually used in summary form to analyze the user behavior of the Website, which allows us to improve its functionality and content.

What cookies are used on this Website?

Session cookies

This type of cookies makes it easier for you to use the site, as they store information temporarily, only during the session of the browser used. Usually the information that is stored through them is what goods or services you have added to the cart, which pages of the site you have visited and how you got to a particular information. These cookies do not collect information from your end device and are automatically deleted when you leave the Website or end your browser session.

Persistent cookies

They allow us to store specific information about browsing, such as analyzing site visits, how you reached the Website, what pages you viewed, what options you chose, and where you headed through that Website. Tracking this information allows us to make improvements to the Website, including correcting errors and expanding the content. The shelf life of this type of cookies varies according to their specific purpose.

Third party cookies

Our Website contains links to other sites or embedded content from other sites, such as Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, partner websites. When you visit or access the content of these sites, cookies from these websites may be stored on your end device. It is these cookies that are defined as “third party cookies” and we have no control over the generation and management of these cookies. We therefore advise you to look for information about them and how they manage the websites of the respective third parties.

How can I manage the use of cookies on this Website?

All browsers allow the management of cookies from a specially created folder on your browser. You can block the receipt of cookies, delete all or part of them, or set your preferences regarding the use of cookies before initiating a visit to our site. Please note that deleting or blocking cookies may adversely affect the functions of our Website, and hence your user experience on it.

Disable or block cookies

The control, disabling or blocking of cookies is controlled by the settings of your browser. Please note that a total ban on the use of all cookies may affect the functional presentation of the site, its effectiveness and access to certain information.

BG

Политика за „бисквитки“


Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни “бисквитки”

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

“Бисквитки” на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.