fbpx
Skip to content


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ / DECLARATION OF CONSENT TO THE PARTICIPATION CONDITIONS



This declaration will be provided to you during Check-in right before the game. Printing it is not required.

Don’t hesitate to contact us if any additional questions may arise.

Return to Homepage

EN

D E C L A R A T I O N

I, the undersigned:

_______________________________________________

/full names and national ID No./

In my capacity of “Participant” in “The Fog LARP 2021: Harvest, in the area of Chernatitsa hut, mun. Asenovgrad, Bulgaria, in the period 02.08-07.08.2021, organized by the LARP – Bulgaria Roleplaying Games Association, UIC: 177026261, hereinafter referred to as the “Organizer”,

hereby declare:

1. I am 18 years old or above.

2. I participate of my own free will in a roleplaying /LARP/ game.

3. I am not under the influence of alcohol, drugs or other substances that would affect my judgment.

4. I have read and understand the rules set out in the Player’s Handbook.

5. I was given a safety briefing.

6. I will strictly follow the rules set out in the Player’s Handbook, the instructions given at the safety briefing, and any oral instructions from the Organizer’s representatives that I receive before, during and after the game.

7. I am aware that the Organizer is not responsible for any physical or property damage that I may suffer in the in-game area or in the off-zone during the event and I will not seek responsibility from the Organizer. I will not seek property liability from the Organizer for damages to property owned by me or such that is in my possession.

8. I will use any game equipment/props provided to me by the Organizer, at my own risk, only within the in-game area and according to the instructions of the Organizer. I am aware that I am fully responsible for any game equipment/props that are provided to me, and I will return it to its owner before departing from the game.

9. I agree to be photographed and filmed during the game and the photos and videos to be published on the Internet.

10. I agree that photos and videos taken by me from the game may be used by the Organizer to promote its activities, incl. for commercial purposes, provided that my authorship is credited.

Date: ______________________________________

Signature: __________________________________

BG

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният:

_______________________________________

                       /трите имена и ЕГН/

В качеството ми на „Участник“ в “The Fog LARP 2021: Harvest” в района на х. Чернатица, общ. Асеновград, България, в периода 02.08-07.08.2021 г., организирана от Сдружение за ролеви игри ЛАРП – България, с ЕИК: 177026261, наричано по-долу „Организатора“,

декларирам, че:

1. Имам навършени 18 години.

2. Участвам по собствено желание в ролева /ЛАРП/ игра.

3. Не съм употребявал алкохол, наркотици или други субстанции, които да повлияят на преценката ми.

4. Прочел съм и разбирам правилата, разписани в Наръчника на играча.

5. Проведен ми е инструктаж за безопасност.

6. Ще спазвам стриктно правилата, разписани в Наръчника на играча, инструкциите от инструктажа за безопасност и всички устни инструкции на представителите на Организатора, които получа преди, по време и след провеждане на играта.

7. Наясно съм, че Организаторът не носи отговорност за всякакви физически или имуществени щети, които мога да претърпя на игровия терен или в извънигровата зона по време на мероприятието и няма да търся отговорност от Организатора. Няма да търся имуществена отговорност от Организатора за щети върху притежавано от мен имущество или такова, което се намира в мое владение.

8. Ще използвам всякакъв игрови инвентар/реквизит, който ми бъде предоставен от Организатора, на своя отговорност само в границите на игровия терен и съгласно инструкциите на Организатора. Наясно съм, че нося пълна отговорност за всякакъв игрови инвентар/реквизит, който ми бъде предоставен, и ще го върна на собственика му след края на играта.

9. Давам съгласие да бъда фотографиран и заснеман по време на играта и снимките/ видеоклиповете да бъдат публикувани в интернет.

10. Давам съгласие направени от мен снимки и видеоклипове от играта да бъдат използвани от Организатора за промоция на неговата дейност, вкл. стопанска дейност, при условие, че е упоменато моето авторство.

Дата: ______________________________________

Подпис:____________________________________